Tuesday, February 27, 2024
No menu items!
Home Wiki Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm...

Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

0
121

Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức, cán bộ, viên chức ngành Lưu trữ. Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 2939/BNV-TL NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005
VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH LƯU TRỮ

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

  1. Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.
  2. Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết.

BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Trọng Điều

 

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Công văn 2939/BNV-TL

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki