Thursday, March 30, 2023
Home Wiki Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước...

Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

0
93

Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế được ban hành nhằm mục đích miễn thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng. Mời quý độc giả cùng tìm hiểu cụ thể về nội dung công văn này.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số: 3006/TCHQ-TXNK
V/v: Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Air.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/KE ngày 31/01/2019 của Văn phòng bán vé hãng hàng không Korean Air tại Hà Nội (Văn phòng) đề nghị được miễn thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Triều Tiên ngày 13/5/1993 quy định:

1. Máy bay do các hãng hàng không được chỉ định của mỗi Bên ký kết khai thác các chuyến bay quốc tế cũng như thiết bị thông thường, phụ tùng dự trữ nhiên liệu và dầu mỡ và đồ dự trữ của máy bay ( bao gồm cả đồ ăn, đồ ung và thuốc lá) trên máy bay như vậy sẽ được miễn tất cả các thuế hải quan, phí kiểm tra và các lệ phí khác khi đến lãnh thổ của Bên ký kết kia phù hợp với các quy định của luật pháp và các quy định đang có hiệu lực của Bên ký kết đó miễn là thiết bị và các đồ dự trữ như vậy để lại trên máy bay cho đến khi tái xuất.

2. Cũng sẽ miễn các thuế, phí và lệ phí như quy định trong điểm 1 của Điều này theo đúng quy định của luật pháp và các quy định đang có hiệu lực của mỗi Bên ký kết, ngoại trừ các lệ phí tương ứng với dịch vụ được thực hiện”

Căn cứ quy định tại Chương II Phụ lục Tổng quát của Công ước Kyoto năm 1974 về đơn giản hóa và hài hòa hóa các thủ tục hải quan được sửa đổi năm 2006 (đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định gia nhập ngày 4/12/2007) quy định: “Thuế hải quan là thuế quy định trong Biểu thuế hải quan mà hàng hóa phải chịu khnhập vào hay xuất ra khỏi lãnh th Hải quan”.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ các quy định trên thì thuế hải quan chỉ bao gồm thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu. Do đó, hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động khai thác của Hãng hàng không Korean Air tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 5 Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Triều Tiên ngày 13/5/1993 và phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Air được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST, PC, HTQT (Bộ Tài chính);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế được cập nhật chi tiết, đầy đủ trên đây. Những cơ quan, tổ chức có liên quan cần nắm vững. elead.com.vn luôn chia sẻ những công văn, thông tin pháp luật mới nhất, mời các bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki