Wednesday, December 6, 2023
No menu items!
Home Wiki Công Văn 53/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Trường Đại học...

Công Văn 53/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương

0
95

Công văn 53/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương được ban hành chi tiết, đầy đủ nhất dưới đây.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

————————

Số: 53/TTg-KGVX

V/v: Chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bộ Nội vụ;

– Bộ Tài chính;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 897/TTr-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương; trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

– Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương;

– VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;

– Lưu: Văn thư, KGVX (5). 31

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân

Công văn 53/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương, các cơ sở liên quan cần có trách nhiệm thi hành.

Giáo Dục – Tags: Công văn 53/TTg-KGVX

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki