Thursday, December 7, 2023
No menu items!
Home Wiki Công Văn 765/TTg-ĐMDN năm 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công...

Công Văn 765/TTg-ĐMDN năm 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng

0
112

Bài viết hôm nay, elead.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu cụ thể về công văn 765/TTg-ĐMDN năm 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng.

HỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 765/TTg-ĐMDN
V/vPhê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 639/UBND-TC ngày 30 tháng 01 năm 2018 và công văn số 2968/UBND-TH2 ngày 18 tháng 5 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 2233/BTC-TCDN ngày 27 tháng 02 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3795/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 6 năm 2018); Khoa học và Công nghệ (công văn số 1639/BKHCN-TCCB ngày 31 tháng 5 năm 2018); Xây dựng (công văn số 371/BXD-QLDN ngày 28 tháng 02 năm 2018); Giao thông vận tải (công văn số 5685/BGTVT-QLDN ngày 30 tháng 5 năm 2018); Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2167/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04 tháng 6 năm 2018) về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018 – 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng; Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

2. Chưa thực hiện chuyển Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần vì chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ./

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTCP, PTTg Vương Đình Huệ;
– Các Bộ: TC, KH&ĐT, KH&CN, GTVT, XD;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, KGVX;
– Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

Công văn 765/TTg-ĐMDN năm 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng được cập nhật chi tiết nhất trên đây. elead.com.vn luôn đồng hành cùng bạn, sẻ chia nhiều văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực, mời quý độc giả cùng tham khảo.

Doanh Nghiệp – Tags: Công Văn 765/TTg-ĐMDN

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki