Tuesday, May 30, 2023
Home Wiki Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng năm 2021

Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng năm 2021

0
87

Mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng sẽ được gửi tới chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác do đó bạn cần trung thực và khách quan trong cách viết, nếu bạn vẫn chưa có những thông tin và chưa biết viết sao cho hay thì có thể tham khảo một số mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển công tác do Dichvuhay.vn tổng hợp dưới đây!

Bản kiểm điểm, Bản kiểm điểm học sinh, Bản kiểm điểm đảng viên, Bản kiểm điểm cá nhân, Stt, Stt hay, Những câu nói hay, stt ý nghĩa, lời hay ý đẹp, cách viết bản kiểm điểm, đảng viên, sinh hoạt đảng

+ Mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng

Các mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng mới nhất 2021 mà Dichvuhay.vn chia sẻ dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết tự kiểm điểm, đảng viên tự đánh giá bản thân ở nhiều khía cạnh như tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật và các khuyết điểm mắc phải

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..
– Đảng uỷ………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng 10 2021

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….

Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

+ Cách viết về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng,
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính
sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp
vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

+ Viết về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên
phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng
phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện
lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không
được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ
gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao,
tự giác ,nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi
chuyên môn,đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực
hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình,hăng hái và có
trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả
kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ
công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị-
xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Bản kiểm điểm, Bản kiểm điểm học sinh, Bản kiểm điểm đảng viên, Bản kiểm điểm cá nhân, Stt, Stt hay, Những câu nói hay, stt ý nghĩa, lời hay ý đẹp, cách viết bản kiểm điểm, đảng viên, sinh hoạt đảng

+ Về tổ chức kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục
tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy
chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

+ Cách viết về hạn chế và khuyết điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết , khuyết điểm: Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể  tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

TPHCM, ngày……tháng……năm 2021
       T/M CHI ỦY
         BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN
Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

    ……………., ngày…… tháng…… năm……..
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Lưu ý khi viết bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng: Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh hoạt và công tác hiện tại… Sau khi tự kiểm điểm về bản thân, Đảng viên đề nghị xem xét để chuyển sinh hoạt Đảng sang cơ sở mới với lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người Đảng viên Đảng.

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki