Saturday, December 2, 2023
No menu items!
Home Wiki Quyết Định 359/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố...

Quyết Định 359/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

0
92

Quyết định 359/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam), Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 359/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) tại văn thư số VN-LTR-RA-102-2019 đề ngày 28/5/2019 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 05 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

Stt

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

109237/15/CBMP-QLD

12/3/2015

2

109428/15/CBMP-QLD

10/4/2015

3

121093/15/CBMP-QLD

14/10/2015

4

13728/16/CBMP-QLD

21/7/2016

5

44514/17/CBMP-QLD

05/9/2017

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam). Địa chỉ: Lầu 3,Tòa nhà Harbour View Twer, số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) đề nghị thu hồi tự nguyện 05 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam), Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Quyết định 359/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm , mời các bạn cung tham khảo nhé.

Y Tế – Tags: Quyết Định 359/QĐ-QLD

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki