Wednesday, December 6, 2023
No menu items!
Home Wiki Quyết định 3919/QĐ-BNN-TCTS 2019 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản...

Quyết định 3919/QĐ-BNN-TCTS 2019 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản từ nước ngoài cập cảng

0
224

Quyết định 3919/QĐ-BNN-TCTS 2019 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản từ nước ngoài cập cảng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Chỉ định và công bố đợt I năm 2019 Danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam. Nếu quý độc giả quan tâm vấn đề này thì hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay nhé!

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

—————-

Số: 3919/QĐ-BNN-TCTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt
thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản
có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt dộng
nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm
thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt I)

———————-

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợpquốc (FAO);

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Công văn số 5008 BGTVT-KCHT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc cung cấp danh sách cảng biển;

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi định và công bố đợt I năm 2019 Danh sách cảng biển cho tàu đánh băt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam, trừ tàu công-ten-nơ chở thủy sản, sản phẩm thủy sản (Danh xách kèm theo).

Điều 2. Đối với những lô hàng thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài đã xếp hàng xuống tàu hoặc đang trên đường vận chuyển để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyên khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam trước khi Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục cho tàu cập cảng theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Thú y; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Bộ trưởng (b/c);

– Bộ Giao thông vận tải (p/h);

– Các cảng biển có tên tại Điều 1;

– Cổng thông tin điện tử của Bộ;

– TT Thông tin Thủy sản (đăng Website).

– Lưu: VT, TCTS (60b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến

DANH SÁCH CẢNG BIỂN CHO TÀU ĐÁNH BẮT THỦY SẢN, TÀU VẬN CHUYỂN, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN,

SẢN PHẨM THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC CỦA NƯỚC NGOÀI CẬP CẢNG ĐỂ THỰC HIỆN

 HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁ CẢNH THỦY SẢN, SẢN PHẨM

 THỦY SẢN CÓ NGUỒN GỐC TỪ KHAI THÁC QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 3919/QĐ-BNN-TCTS ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên cảng/bến cảng

Địa chỉ

Số điện thoại

Số Fax

Ghi chú

1

Cảng biển Hải Phòng/Bến cảng NamHải Đình Vũ (Cty CP cảng Nam Hải Đình Vũ)

Km 6, đường Đình Vũ, Đông

Hải 2, Hải An, Hải Phòng

0225 3654885 0225 3200069

0225 3654877

Liên danh Gemadept- Nam Hải

2

Cảng biển Khánh Hòa/Bến cảng BaNgòi (Cty CP cảng Cam Ranh)

29 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa

0258 3854307 0258 3854565

0258 3854536

 

3

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Bông Sen (Cty Liên doanh Bông Sen)

01A Nguyễn Văn Quỳ, Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ ChíMinh

028 38730334 028 38730148

028 38730147

 

4

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảngRau quả (Cty CP cảng Rau quả)

01 Nguyễn Văn Quỳ, Phú

Thuận, Quận 7, TP.Hồ ChíMinh

028 38730146 028 37731121

028 38730145

 

5

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước (Cty CP Tân cảng Hiệp Phước

Lô A9, Khu A, KCN Hiệp

Phước, Long Thới, Nhà Bè,

TP.Hồ Chí Minh

028 37801252 028 37800925

028 37800926

 

6

Cảng Quốc tế Long An (Cty CP QL&KT cảng Quốc tế Long An)

Ấp Tân Hòa, Tân Tập, Cần

Giuộc, Long An

0272 3741516

 

 

7

Cảng biển Khánh Hòa/Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

KCN Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa

0917 196338

 

 

8

Cảng biển TP.Hồ Chí Minh/Bến cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (Cty CP cảng Sài Gòn Hiệp Phước)

Ấp 2, Hiệp Phước, Nhà Bè,

TP.Hồ Chí Minh

028 38260640 028 39432458

028 39432457

 

Quyết định 3919/QĐ-BNN-TCTS 2019 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản từ nước ngoài cập cảng đang được nhiều bạn đọc yêu thích. Hãy cùng elead.com.vn theo dõi và chia sẻ bài viết này nhé!

Nông Nghiệp – Tags: Quyết định 3919/QĐ-BNN-TCTS 2019

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki