Monday, September 25, 2023
No menu items!
Home Wiki Quyết định 676/QĐ-VPCP 2018 thực hiện 28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện...

Quyết định 676/QĐ-VPCP 2018 thực hiện 28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

0
83

Quyết định 676/QĐ-VPCP 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước đầy đủ và chính xác nhất. Với bài viết này các bạn sẽ nắm được những chính sách đúng đắn nhất cho mọi người. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 676/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

———————————

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– TTgCP, các PTTg: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c);
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để p/h);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h);
– BTCN, các PCN;
– Liru: VT, KSTT (02b).VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. TRIỂN KHAI TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

1

Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

 

 

1.1

Xây dựng yêu cầu kỹ thuật Trục liên thông văn bản quốc gia (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, báo cáo điện tử, thủ tục hành chính, công báo điện tử…).

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Vụ Hành chính,

– Trung tâm Tin học,

– Cổng TTĐT Chính phủ.

Trước ngày 01/8/2018

1.2

Lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT đối với dự án “Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia”.

Ban Quản lý dự án

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Vụ Hành chính,

– Trung tâm Tin học,

– Cổng TTĐT Chính phủ.

Trước ngày 01/8/2018

1.3

Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với dự án “Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia”.

Ban Quản lý dự án

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Kế hoạch tài chính.

Trước ngày 01/8/2018

1.4

Tổ chức ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu đối với dự án “Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia”.

Ban Quản lý dự án

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Kế hoạch tài chính.

Trước ngày 06/9/2018

2

Hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia và phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

– Vụ Hành chính,

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Trước ngày 06/9/2018

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Chính phủ phù hợp với Quyết định số 28/2028/QĐ-TTg.

Vụ Hành chính

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cục Kiểm soát TTHC.

Trước tháng 9/2018

4

Tổ chức sơ kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-VPCP ngày 20 tháng 12 năm 2010 và số 1467/QĐ-VPCP ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm).

Vụ Hành chính

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cục Kiểm soát TTHC.

Trước tháng 12/2018

5

Xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành quy định mã định danh của các Vụ, cục, đơn vị phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ, Cục, đơn vị.

Trước tháng 9/2018

6

Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc và gửi, nhận văn bản điện tử tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

– Vụ Hành chính,

– Cục Kiểm soát TTHC.

Trong tháng 11/2018

7

Hoàn thiện Phần mềm lưu trữ phục vụ lưu văn bản điện tử.

Vụ Hành chính

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm Tin học.

Trước ngày 01/01/2019

8

Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện.

Cổng TTĐT Chính phủ

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Vụ Hành chính,

– Cục Kiểm soát TTHC.

Định kỳ

9

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các Vụ, cục, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ, Cục, đơn vị.

Trước ngày 01/01/2019

10

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trung tâm Tin học

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Hành chính,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Các bộ, ngành, địa phương;

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Trước ngày 06/9/2018

11

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trung tâm Tin học

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Hành chính,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

12

Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Vụ Hành chính

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ.

Trước ngày 01/01/2019

13

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ.

Vụ Hành chính

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Các Vụ, đơn vị liên quan.

Theo quy trình xây dựng văn bản QPPL

II

TRIỂN KHAI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

14

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử (dự kiến 3 lớp tập huấn).

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Vụ Hành chính,

– Trung tâm Tin học;

– Các bộ, ngành, địa phương,

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 9/2018

15

Tổ chức triển khai kết nối, liên thông tại các bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ (dự kiến 10 bộ, ngành và 15 địa phương)1

 

 

 

15.1

Phối hợp triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Hành chính,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm tin học;

– Các bộ, ngành, địa phương (theo dự kiến).

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Trước ngày 01/12/2018

15.2

Thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ

Vụ Hành chính

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm tin học;

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Trước ngày 31/12/2018

15.3 

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương

Vụ Hành chính

 

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm tin học;

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Từ ngày 01/01/2019

 

16

Tổ chức triển khai kết nối, liên thông tại các bộ, ngành, địa phương chưa sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và giải pháp kết nối, liên thông

 

 

 

16.1

Khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật công nghệ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Hành chính,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm tin học;

– Các bộ, ngành, địa phương.

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 10/2018 đến tháng 05/2019

16.2

Hỗ trợ, hướng dẫn triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Nhà cung cấp dịch vụ

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Hành chính,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm tin học;

– Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2018 đến tháng 05/2019

16.3

Thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử

Vụ Hành chính

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm tin học,

– Các bộ, ngành, địa phương,

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 10/2018 đến tháng 05/2019

16.4

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính

– Cục Kiểm soát TTHC,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ, Trung tâm tin học,

– Các bộ, ngành, địa phương,

– Nhà cung cấp dịch vụ.

Từ ngày 01/07/2019

17

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Hành chính,

– Vụ Tổ chức cán bộ,

– Cổng TTĐT Chính phủ,

– Trung tâm Tin học

Trước ngày 30/6/2020

18

Kiểm tra tình hình kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Hành chính,

– Các Vụ, Cục, đơn vị,

– Các bộ, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ.

19

Định kỳ Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

– Vụ Hành chính,

– Các Vụ, Cục, đơn vị,

– Các bộ, ngành, địa phương.

Định kỳ hàng quý.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn quyết định 676/QĐ-VPCP 2018 thực hiện 28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước đầy đủ nhất. Đồng hành cùng elead.com.vn để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé các bạn! Thân Ái!

Hành Chính – Tags: Quyết định 676/QĐ-VPCP 2018

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki