Saturday, December 2, 2023
No menu items!
Home Wiki Quyết Định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019

Quyết Định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019

0
115

Quyết định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019 được cập nhật chi tiết nhất dưới đây, hỗ trợ ngành y tế phát triển tốt nhất. Dưới đây là nội dung chi tiết nhất của mẫu quyết định nhất nhé.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

————

Số: 943/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác chuyên môn năm 2019 của Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

————

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 0206/19/CT/GL-PTH ngày 05/6/2019 của Công ty TNHH tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì tại Tờ trình số 04/TTr-ĐDTTVT ngày 08/4/2019 và Tờ trình số 06/TTr-ĐDTTVT ngày 14/5/2019 về việc xin phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác chuyên môn năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản để phục vụ công tác chuyên môn năm 2019 của Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản:

– Danh mục mua sắm tài sản chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm.

– Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 995.000.000 dồng (Chín trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 73.765.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn).

– Nguồn vốn sử dụng: Nguồn kinh phí không thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2019 tại Quyết định số 188l/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018.

– Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức, các quy định có liên quan để lập, phê duyệt dự toán gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, bảo hành, bảo trì tài sản, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng tài san theo quy định của Luật Đấu thầu. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí dược Bộ giao.

2. Mua sắm tài sản, hàng hóa phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– KBNN nơi đơn vị giao dịch;

– Trung tâm Thông tin;

– Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-LĐTBXH ngày 02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Máy lưu huyết não

1

Chiếc

2

Máy theo dõi chức năng sống

1

Chiếc

3

Máy giặt công nghiệp

1

Chiếc

 

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lưa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

– Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phải tương đương hoặc ưu việt hơn về số lượng, công năng, công dụng thông số kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo Tờ trình số 04/TTr-ĐDTTVT ngày 08/4/2019 và Tờ trình số 06/TTr-ĐDTTVT ngày 14/5/2019.

– Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu.

PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-LĐTBXH ngày 02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm máy móc, thiết bị y tế, phục hồi chức năng

488.965.000

Nguồn kinh phí không thường xuyên giao tại Quyết định 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng

7/2019

Trọn gói

Năm 2019

2

Mua sắm máy giặt công nghiệp

432.270.000

3

Kinh phí dự phòng

73.765.000

 

Tổng cộng

995.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Chín trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn./.

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

– Giá gói thầu trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2019 (trường hợp không sản xuất năm 2019 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phải tương đương hoặc ưu việt hơn công năng, công dụng thông số kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 04/TTr-ĐDTTVT ngày 08/4/2019, Tờ trình số 06/TTr-ĐDTTVT ngày 14/5/2019; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc, công nghệ; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo trì…, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Quyết định 943/QĐ-LĐTBXH 2019 về kế hoạch mua sắm tài sản 2019 mang lại hiệu quả cao. Các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết trên.

Y Tế – Tags: Quyết Định 943/QĐ-LĐTBXH 2019

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki