Wednesday, February 21, 2024
No menu items!
Home Wiki Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được...

[Tải] Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được sử dụng hiện nay

0
113

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là một trong những mẫu hợp đồng được sử dụng phổ biến hiện nay. Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được kí kết theo quy tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV. Cùng tham khảo để biết chi tiết nội dung mẫu hợp đồng lao động này nhé.

Đối tượng được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV, có 02 trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Cụ thể:

– Người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn (ký với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập);

– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất hiện nay

Bộ, ngành, địa phương:…..…
Đơn vị: ………………——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: ……./HĐLV ……….., ngày …. tháng ….. năm ….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:…………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho đơn vị (1) …………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. năm ….. tại …………………………………………………..

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………………….

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ……………………………………………….

Địa chỉ thường trú tại:………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ……………………

Cấp ngày …… tháng …. năm …… tại……………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng

– Địa điểm làm việc (2): ………………………………………………………………………..

– Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………………..

– Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………….

– Nhiệm vụ (3): …………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4): …………………………………………………………………………

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:………………………………….

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (5):……………………………………………………………

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (6): ……………………………..

Bậc: ……..…….. Hệ số lương: …………………………………………………………….

– Phụ cấp (nếu có) (7): …………………………………………………………………………

được trả …………… lần vào các ngày ……… và ngày …….. hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương: ………………………………………………………….

– Khoản trả ngoài lương……………………………………………………………………….

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có):…………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

……………………………………………………………………………………….

– Các chế độ bảo hiểm (8):…………………………………………………………………….

– Được hưởng các phúc lợi:…………………………………………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9):

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (10): …………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 (ba) bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 (hai) bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 (một) bản và hợp đồng có hiệu lực từ ngày ……. tháng …… năm …….

Hợp đồng này làm vào ngày …. tháng …. năm …. tại………………………

Người được tuyển dụng và
ký kết hợp đồng

(Ký, ghi rõ họ và tên)
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

(1) Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

(2) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

(3) Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

(4) Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

(5) Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

(6) Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

(7) Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có). Ví dụ: khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

(8) Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

(9) Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

(10) Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức.

Ví dụ:

– Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù;

– Thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền;

– Được hưởng lương tháng thứ 13, 14;

– Được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần;

– Tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền;

– Được tặng quà ngày sinh nhật…

Trên đây là toàn bộ nội dung mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn dành cho những đối tượng lao động được quy định theo pháp luật. Mọi người cùng tải về để tham khảo rõ hơn những điều khoản trong hợp đồng lao động này nhé!

Biểu Mẫu – Tags: mẫu hợp đồng lao động

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Nhà Ở Chi Tiết Nhất 2020

 • Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Fanpage Cá Nhân cụ thể nhất

 • Tải ngay mẫu hợp đồng mượn nhà mới nhất

 • Cập nhật mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

 • Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án chuẩn theo quy định

 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 2019

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết nhất

 • Mẫu Đơn xin phép mang xác, tro cốt người thân về địa phương đúng quy định

 • Dowload nhanh mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki